حضور و غیاب در کلاس آنلاین به چه نحوی محاسبه می گردد