راه حل جهت فایلی که در کلاس آنلاین در مرحله کانورت می ماند و نمایش داده نمی شود