روش رفع مشکل ناخوانا بودن نوشته ها برای سایرین در کلاس آنلاین