علت این که صدای استاد برای دانشجویان قطع و وصل می شود و برخی مواقع از کلاس آنلاین بیرون می افتد