علت این که صدای دانشجو قطع و وصل می شود ولی سایر دانشجویان مشکلی ندارند