علت فعال نشدن میکروفون پس از کلیک روی علامت میکروفون