علت قطعی و وصلی صدای استاد برای همه دانشجویان و علت بیرون افتادن از کلاس در برخی مواقع