علت قطع و وصلی صدای استاد در حالی که بقیه دانشجویان مشکل ندارند