علت ماندن فایل در کلاس آنلاین در مرحله convert و عدم نمایش