نحوه برطرف نمودن مشکل ناخوانا بودن نوشته های یک کاربر در کلاس آنلاین برای سایرین