نحوه جلوگیری از ورود دانشجویان متأخر به کلاس آنلاین