تست میکروفون و صدا به صورت آنلاین

نحوه بستن کلاس پس از اتمام درس

نحوه جلوگیری از ورود دانشجویان متأخر به کلاس آنلاین

علت ماندن فایل در کلاس آنلاین در مرحله convert و عدم نمایش

نحوه نمایش فایل جهت ارائه در کلاس آنلاین

نحوه تغییر سایز نوشته ها در پنجره چت کلاس آنلاین

روش رفع مشکل ناخوانا بودن نوشته ها برای سایرین در کلاس آنلاین

نحوه غیر فعال سازی دسترسی داده شده به دانشجو در کلاس آنلاین پس از اتمام ارائه توسط دانشجو

نحوه دسترسی دادن به دانشجو در کلاس آنلاین

نحوه دسترسی دادن میکروفون به دانشجو