راهنمای شرکت در آزمون تستی سامانه امتحانات وادانا

راهنمای شرکت در آزمون تشریحی سامانه امتحانات وادانا

راهنمای بارگذاری فایل پاسخنامه در سامانه امتحانات وادانا

نحوه برگزاری آزمون الکترونیکی 3

نحوه برگزاری آزمون الکترونیکی 2

نحوه برگزاری آزمون الکترونیکی 1

آموزش کار با سامانه