نرم افزارها

نرم افزارهای پیش نیاز سامانه آموزش مجازی (فقط نصب نرم افزارهای لازم)